โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุม”ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพิ้นฐาน สร้างสรรค์สามัคคี สดุดีองค์ราชัน”

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐ

Read more

ผู้อำนวยการวิรัช กลิ่นพยอม จัดอบรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผล เรื่อง “สถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณห้องประชุมจามจุรี รร.บ้านเพิกฯ

Read more