แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาทางการเรียนให้สูงขึ้น (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปก

ปก

คำนำ / สารบัญ

คำนำ-1

ใบงานที่ ๑

ใบงานที่-1-ผลการวิเคราะห์ผลโอเน็ต

ใบงานที่ ๒

ใบงานที่-2-การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วั

ใบงานที่ ๓

ใบงานที่-3-การตั้งเป้าหมาย

Download file all

โครงการยกระดับขยับสี O-NET เป็นเลิศ  (44 downloads)