วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

          ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) มีคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา  และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์สถานศึกษา

          ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISSION)

1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา
2.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.  พัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา
  2. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะมาตรฐานวิชาชีพ
  4. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ