รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Active Learning

นำส่ง

นำส่ง

กรอกข้อมูลการติดตามประเมินผลและรายงานผล

กรอกข้อมูลการติดตามประเมินผลและรายงานผล

กรอกข้อมูลการติดตามประเมินผลและรายงานผล (ต่อ)

กรอกข้อมูลการติดตามประเมินผลและรายงานผล-2

แผนจัดการเรียนรู้ วิชากอท.

แผนการจัดการเรียนรู้-กอท.

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้-คณิตศาสตร์-ป.6

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้-เทคโนโลยี-ป.1

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้-ภาษาไทย

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้-ภาษาอังกษ

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาศิลปะ

แผนการจัดการเรียนรู้-ศิลปะ

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่-10-ทิศ-สาระสังคมฯ

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา-ป.4

แผนจัดการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือสามัญ

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ-ชั้นประถมศึ

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์

แผนการสอนวิทย์

Download file all

แผน Active Learning (22 downloads)