ชั้นอนุบาล 1

  ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นางธัญญาภรณ์ อารยสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง 7706
วุฒิ ปริญญาตรี
วิชาเอก ประถมศึกษา
วันบรรจุ 8 พ.ค. 2524
วัน เดือน ปี เกิด 20 มกราคม 2505
คติในการทำงาน
ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
อีเมล tanyapornaraya@gmail.com