ชั้นอนุบาล 1


นางประภัสรา ปัญญาวงษ์รักษา 
ครู ชำนาญการ 
  ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นางประภัสรา ปัญญาวงษ์รักษา
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 7713
เงินเดือน 25,440 บาท
วุฒิ ปริญญาโท
วิชาเอก วิจัยและประเมินผลการศึกษา
วันบรรจุ 18 พ.ค. 2554
วัน เดือน ปี เกิด 24 กุมภาพันธ์ 2515
คติในการทำงาน
ตั้งใจ