ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นางวิไลรัตน์ โพธิสาร 
ครู 
  ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นางสาววิไลรัตน์ โพธิสาร
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิทยฐานะ –
เลขที่ตำแหน่ง 7705
เงินเดือน 26,900 บาท
วุฒิ ปริญญาโท
วิชาเอก หลักสูตรและการสอน
วันบรรจุ 1 พ.ย. 2553
วัน เดือน ปี เกิด 3 ธันวาคม 2528
คติในการทำงาน
ทำวันนี้ให้ดี เต็มที่แต่ละวัน
อีเมล ve_dao@hotmail.com