ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


นายจักรกฤษณ์ รัตนรักษ์ 
ครูผู้ช่วย 
  ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นายจักรกฤษณ์ รัตนรักษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ –
เลขที่ตำแหน่ง 7895
เงินเดือน 17,450 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
วันบรรจุ 2 ตุลาคม 2560
วัน เดือน ปี เกิด 3 เมษายน 2534
คติในการทำงาน
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
E-mail ajungza@gmail.com