ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นางสาวปนัดดา กิ่งโพธิ์ 
ครู 
  ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นางสาวปนัดดา กิ่งโพธิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิทยฐานะ –
เลขที่ตำแหน่ง 7712
วุฒิ ปริญญาตรี
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
วันบรรจุ 27 มีนาคม 2555
วัน เดือน ปี เกิด 13 พฤษภาคม 2529
คติในการทำงาน
ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
อีเมล pong-pang13@hotmail.com