ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นายอานนท์ มุ่งเมืองกลาง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิทยฐานะ ไม่มี
เลขที่ตำแหน่ง 7707
วุฒิ ปริญญาตรี
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันบรรจุ 11 พ.ย. 2557
วัน เดือน ปี เกิด 24 ธันวาคม 2533
คติ ทำงานต้องทำให้เต็มกำลัง
อีเมล non55003@gmail.com