กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพัชรินทร์ อุปนันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายหล้า ศรีเจริญตระกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0934727755