กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิราวรรณ์ มีศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววาสนา เราเท่า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /1
เบอร์โทร : 0654878131
อีเมล์ : cheerwasana@gmail.com