วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
   วิสัยทัศน์
    นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ รัก หวงแหนศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง นำทรัพยากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาเพื่อให้มีทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน และครูได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
 
ปรัชญาของโรงเรียน
     เรียนเด่น  เล่นดี  มีคุณธรรม  นำสังคม