ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มิ.ย. 65 ถึง 08 มิ.ย. 65 ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
03 มิ.ย. 65 ถึง 02 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1/2565
ห้องประชุมดี ประจำตำบล โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
27 พ.ค. 65 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565
ห้องประชุมดี ประจำตำบล โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
11 ส.ค. 64 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564
ห้องประชุมดีประจำตำบล/ ชุดสีฟ้า โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
09 ก.ค. 64 ถึง 09 ก.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ห้องประชุมดีประจำตำบล/ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
24 มิ.ย. 64 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา จัดกิรกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมดีประจำตำบล
หอประชุมดีประจำตำบล/ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
11 ส.ค. 63 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
ห้องประชุมดีประจำตำบล/ชุดสีฟ้า โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
11 ส.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ห้องประชุมดีประจำตำบล โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
29 ก.ค. 63 วันภาษาไทยแห่งชาติ
ห้องประชุมดีประจำตำบล/ชุดพื้นเมือง โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
28 ก.ค. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
ห้องประชุมดีประจำตำบล/เสื้อเหลือง โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
16 ก.ค. 63 นักเรียนเลือกลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)
ห้องประชุมดีประจำตำบล/ชุดประจำวันของแต่ละชั้น โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
15 ก.ค. 63 แบ่งหมู่ลุกเสือ-เนตรนารี
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแพะพิทยาชุดลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านแพะพิยา/ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านแพะพิทยา