คณะกรรมการนิเทศจาก สพป.นม.เขต 1 ตามโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียน 2562

คณะกรรมการนิเทศจาก ส

Read more

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุม”ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพิ้นฐาน สร้างสรรค์สามัคคี สดุดีองค์ราชัน”

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐ

Read more

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)รับการตรวจ ติดตาม โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ปี 2562 โดย นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

Read more