วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

          ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) มีคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา  และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์สถานศึกษา

          ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISSION)

          1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา
         2.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
          3.  พัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
         4.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้