ผู้บริหาร


นายวิรัช กลิ่นพยอม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 
ประวัติส่วนตัว
นายวิรัช   นามสกุล  กลิ่นพยอม
ตำแหน่งผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ขั้น 60,120 บาท (เงินประจำตำแหน่ง 11,200 บาท)
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ภูมิลำเนา
เลขที่ตำแหน่ง 7704
การศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2545
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ 158 หมู่ 1 ตำบล ดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30160
เริ่มรับราชการตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2548
สังกัด โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 7
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี) ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน
คติในการทำงาน
จัดทำศูนย์การเรีนยรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เบอร์ติดต่อ
0818794583