ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

            โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี)  ตั้งอยู่หมู่ที่  12 ตำบลหลุมข้าว  อำเภอโนนสูง

จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 30160 เดิมชื่อโรงเรียนวัดบ้านเพิก  ตั้งอยู่ที่บ้านเพิก  ตำบลธารปราสาท  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ก่อนที่ตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมา  เด็กนักเรียนในหมู่บ้านได้ไปเรียนที่โรงเรียนประชาบาล  ตำบลโนนสูง  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดโนนหมันเป็นสถานศึกษา  จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2482 

ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะตำบลโนนสูงขึ้นเป็นเทศบาลตำบลโนนสูง  และได้โอนการศึกษาของโรงเรียนประชาบาลตำบลโนนสูง (วัดโนนหมัน)  ให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลโนนสูง  ตั้งแต่ พ.ศ. 2482 

เป็นต้นมา  ต่อมาได้มีการก่อตั้งศาลาวัดบ้านซาดขึ้น  นักเรียนจากบ้านเพิก  และบ้านซาดซึ่งเคยเรียนอยู่ที่วัดโนนหมัน จึงได้ย้ายมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล  3 (วัดบ้านซาด)  เพราะระยะทางระหว่างบ้านเพิก  และบ้านซาดใกล้กว่า  เด็กนักเรียนไปกลับได้สะดวกกว่าไปเรียนที่วัดโนนหมัน  พ.ศ. 2493 ได้ย้ายสถานศึกษา

จากวัดบ้านซาด  มาเรียนที่วัดบ้านเพิก  และได้เปลี่ยนประเภทโรงเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านซาด) มาเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลธารปราสาท 1 (วัดบ้านเพิก) และเมื่อ พ.ศ. 2505 ตำบลธารปราสาท แยกกับตำบลหลุมข้าว โรงเรียนบ้านเพิกจึงอยู่ในตำบลหลุมข้าว ตั้งแต่ พ.ศ. 2505  เป็นต้นมา ต่อมาวันที่  

8  เมษายน  2514  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ป.1 ฉ. จำนวน  5  ห้องเรียน งบประมาณ 150,000  บาท  ในสถานที่ปัจจุบัน  และได้ย้ายมาเรียนหลังจากสร้างเสร็จ  มีหมู่บ้านในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน  คือ  บ้านเพิก  บ้านใหม่หนองบัว  และบ้านโนนตะโก  ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตบริการทำการเกษตร และรับจ้าง  เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง