ชั้นอนุบาล 3


นางประภัสรา ปัญญาวงษ์รักษา 
ครู ชำนาญการ