ชั้นอนุบาล 2


นางประภัสรา ปัญญาวงษ์รักษา 
ครู ชำนาญการ