ชั้นอนุบาล 1


นางประภัสรา ปัญญาวงษ์รักษา 
ครู ชำนาญการ