ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางวิภาภรณ์ รอดเครือมิตร 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
  ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ  นางวิภาภรณ์  รอดเครือมิตร
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง  7707
เงินเดือน  48,240  บาท
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท   การศึกษามหาบัณฑิต ( กศ.ม.)
วิชาเอก  หลักสูตรและการสอน
วัน เดือน ปีเกิด  23  กุมภาพันธ์  2503
วันเดือนปีที่บรรจุ  30  มิถุนายน  2536
คติในการทำงาน  การเริ่มต้นที่ดี  เท่ากับทำงานสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
อีเมล ngamjing2503@gmail.com