ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางวิภาภรณ์ รอดเครือมิตร 
ครู ชำนาญการพิเศษ