ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นางสาวปนัดดา กิ่งโพธิ์ 
ครู