ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นายอานนท์ มุ่งเมืองกลาง 
ครู