ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นายอานนท์ มุ่งเมืองกลาง 
ครู 
  ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นายอานนท์ มุ่งเมืองกลาง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิทยฐานะ ไม่มี
เลขที่ตำแหน่ง 7707
เงินเดือน 20,890 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันบรรจุ 11 พ.ย. 2557
วัน เดือน ปี เกิด 24 ธันวาคม 2533
คติ ทำงานต้องทำให้เต็มกำลัง
อีเมล non55003@gmail.com