ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางธัญญาภรณ์ อารยสวัสดิ์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ